وی چوب
ورود / ثبت نام

پرداخت

روش های پرداخت:

1- کارت به کارت 

۵۸۹۴-۶۳۱۵-۷۱۷۲-۹۱۷۷ بانک رفاه کارگران بنام حمید رحمانی كلاچائي.

2- شماره حساب

۲۳۵۴۰۲۱۶۳  بانک رفاه کارگران بنام حمید رحمانی كلاچائي.

3- شماره شبا

IR۹۷۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۵۴۰۲۱۶۳ بانک رفاه کارگران بنام حمید رحمانی كلاچائي.

* وی چوب خرید اقساطی ندارد *